گروه نقشه های مغناطیسی مهرگان

نقشه مغناطیسی مهرگان

نقشه مغناطیسی مهرگان

نقشه مغناظیسی با قابلیت نوشتن برروی نقشه و نشانه گذاری توسط مگنت می باشد
پنل فوتبال مغناطیسی

پنل فوتبال مغناطیسی

پنل فوتبال با قابلیت نوشتن با ماژیک وایت برد و پاک شدن راحت ، با جذب مگنت جهت نشانه گذاری