گروه تابلوهای دوکاره مهرگان

تابلوهای دوکاره ( وایت برد - گرین برد )

تابلوهای دوکاره ( وایت برد گرین برد )

تابلو دوکاره وایت برد و گرین برد به صورت همزمان قابلیت نوشتن با ماژیک و با گچ تحریر را دارد
تابلو دو کاره ( وایت برد - اعلانات )

تابلو دو کاره ( وایت برد - اعلانات )

تابلو دوکاره وایت برد و اعلانات به صورت همزمان قابلیت نوشتن با ماژیک و نصب کاغذ با سوزن را دارد
تابلو های دوکاره ( گرین برد - اعلانات )

تابلو های دوکاره ( گرین برد - اعلانات )

تابلو دوکاره گرین برد و اعلانات به صورت همزمان قابلیت نوشتن با گچ تحریر و نصب کاغذ با سوزن را دارد