گروه وایت برد بیمارستانی مهرگان

وایت برد بیمارستانی مهرگان

وایت برد بیمارستانی مهرگان

وایت برد بیمارستانی مهرگان مخصوص بالای تخت بیمار ، دارای مشخصات کامل بیمار به صورت چاپ شده روی ورق وایت برد