گروه تابلوهای اعلانات شیشه خور

تابلو اعلانات شیشه خور فلزی

تابلو اعلانات شیشه خور فلزی

تابلو اعلانات شیشه خور فلزی از پروفیل سنگین آهن ، رنگ استاتیک ، فوم سنگین یک سانتی ، ریل شیشه آلومینیومی وپارچه مخمل مخصوص تهیه شده است
تابلو اعلانات شیشه خور ام دی اف

تابلو اعلانات شیشه خور ام دی اف

تابلو اعلانات شیشه خور ام دی اف از ورق وپروفیل ام دی اف ، فوم سنگین یک سانتی ، ریل شیشه آلومینیومی و پارچع مخمل مخصوص تهیه شده است